tell2 026-34432181 

026-34421226
تاريخ انتشار : 1395/12/15 - 11:31
مقاله : ساندویچ پانل بهینه با هسته های منشوری (بخش دوم)
ترجمه مقاله ساندویچ پانل بهینه با هسته های منشوری ( مقدمه - بخش دوم) Structurally optimized sandwich panels with prismatic cores L. Valdevit a,*, J.W. Hutchinson b, A.G. Evans c a Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Princeton University, Princeton, NJ 08540, USA b Division of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, Cambridge, MA 02139, USA c Materials Department, University of California at S. Barbara, S. Barbara, CA 93106, USA Received 21 November 20

ساندویج پانل بهینه با هسته منشوری شکل

 

Structurally optimized sandwich panels with prismatic cores

مقاله ساندویچ پانل

 
ساندویج پانل بهینه با هسته منشوری شکلاین مقاله درک امکانات توپولوژیک برای هسته های باز را توسط آنالیز بهره وری ساختاری طرح های منشوری راه راه الماسی شکل گسترش می دهد که در طول یک چارچوب شبیه به آنچه که برای هسته های خرپاها نشان داده شده ، است ( ویکس و هاچینسون،2001).
 
اهمیت موضوع پانل ها به خروجی خم سطح بر می گردد. دو جهت بارگذاری (به عنوان عرضی و طولی نامیده می شود) مورد مطالعه قرار می گیرد(شکل 1a))).
 
هدف اصلی یافتن طرحی برای مینیمم کردن وزن مورد نیاز حفظ بارهای خمش بدون شکست است. نتایج یک طیف گسترده ای از چگالی نسبی هسته را برای نفوذ بهینه سازی حرارتی مکانیکی بعدی، و تشخیص کارایی مطلوب مورد نظر در .... پوشش می دهند( شکل 2) (Gu et al., 2001).
ارزیابی کنونی به صورت زیر انجام شده است. در هر جهت بارگذاری تمام مکانیزمهای شکست شناسایی می شوند ( بازده صورت، کمانش صورت، بازده و کمانش صورت) و عبارات آنالیزی برای بارهای بحرانی مشتق می شوند. نتایج عنصر محدود منتخب برای بررسی کاربرد تحلیلی راه حل مورد استفاده قرار می گیرند.
 
عبارات بدون بعد، برای ترکیب نیروی لنگر خمشی و برشی بدست می آید که هر مکانیزم شکستی را فعال می کند. یک بهینه ساز درجه دوم برای تعیین ابعادی که وزن پانل را در بارهای ارائه شده می نیمم می کند مورد استفاده قرار می گیرد،که موضوع محدودیت نسبت پانل به طول نباید از حداکثر مجاز تجاوز کند( ویکس و هاچینسون،2001). بازده ساختاری با سایر توپولوژی های هسته ای، بخصوص خرپاها و هسته های لانه زنبوری مقایسه می شوند. 
 
 
 به شرح ذیل است. در بخش 2 ما از بارهای بحرانی برای لود متقاطع یک پانل نتیجه می گیریم، و در بخش 3 ما از یک آنالیز مشابه برای بارهای معادل جهت طولی استفاده می کنیم (گرچه تا حدودی بیشتر درگیر می شود) . بخش 4 ، نتایج وزن مینیمم را ارائه می دهد، نقشه هایی که به صورت گرافیکی مکانیزم های شکست را به تصویر می کشند در فصل 5 ارائه می شوند . در نهایت بخش 6 ، یک مقایسه از نتایج تحلیلی و شبیه سازی المان محدود را نشان می دهد . به دنبال آن نتایج و مفاهیم آورده شده اند. 
 
ساندویج پانل بهینه با هسته منشوری شکل-ساندویچ پانل-ساندویچ پانل بهینه-مقاله ساندویچ پانل،ساندویچ پانل ماموت-ساندویچ پانل دیواری-ساندویچ پانل سقفی-ساندویچ پانل سردخانه ای-ساندویج پانل-لیست قیمت ساندویچ پانل
 عملکرد حرارتی هسته های مختلف منشوری . هماهنگی در یک شاخص گرمایی ، I است ، که یک اندازه گیری نسبت به نرخ انتقال حرارتی به نیروی پمپاژ است (Gu et al., 2001) ). توجه کنید که شاخص گرمایی برای هسته الماس دارای یک چگالی نسبی حداکثر 8%  میباشد. 
 

This article extends the understanding of topological possibilities for open cores by analyzing the
structural efficiency of corrugated and diamond prismatic designs (Fig. 1) within a framework similar to
that demonstrated for truss cores (Wicks and Hutchinson, 2001). Emphasis is placed on panels subject to
out of plane bending. Two loading directions (referred to as transverse and longitudinal) were studied (Fig. 1a). The primary goal is to find designs that minimize the weight needed to support the bending loads without failure. The results cover a wide enough range of core relative densities, q, to influence subsequent thermo-mechanical optimization, recognizing that the cooling efficiency optimum occurs at q  0:1 (Fig. 2) (Gu et al., 2001).
The present assessment is conducted as follows. In each loading direction all failure mechanisms are identified (face yielding, face buckling, core yielding and core buckling), and analytical expressions derived for the critical loads. Selected finite element results are used to check the applicability of the analytic solutions. Non-dimensional expressions are obtained for the combination of bending moment and shear force that activates each failure mechanism.
A quadratic optimizer is used to ascertain the dimensions that minimize the panel weight at representative loads, subject to the constraint that the ratio of the panel thickness to span should not exceed an allowable maximum (Wicks and Hutchinson, 2001). The consequent structural efficiencies are compared with those for other core topologies, especially truss and honeycomb cores.

فروش و نصب ساندویج پانل

جهت اطلاعات بیشتر و دریافت پیش فاکتور معتبر ماموت با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید

ساندویچ پانل دیواری ماموت - ساندویچ پانل سقفی ماموت - ساندویچ پانل سردخانه ای ماموت - انواع ساندویچ پانل

لیست قیمت ساندویچ پانل

0912-1780754
0935-2755010
0912-4629441
0263-4432181
0263-4421226
0263-4421216