tell2 026-34432181 

026-34421226
گروه خبري : عمومي
تاريخ انتشار : 1396/04/27 - 16:40
كد :20124

مقاله سازه سبک برای کشتی سازی - توسعه اخیر - با محوریت ساندویچ پانل (بخش سوم)

مقاله سازه سبک برای کشتی سازی - توسعه اخیر - با محوریت ساندویچ پانل (بخش سوم)

ترجمه مقاله سازه سبک برای کشتی سازی - توسعه اخیر - با محوریت ساندویچ پانل (بخش سوم) P. Noury*, B. Hayman, D. McGeorge and J. Weitzenböck LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION FOR ADVANCED SHIPBUILDING - RECENT DEVELOPMENT

مقاله سازه سبک برای کشتی سازی - توسعه اخیر - با محوریت ساندویچ پانل (بخش سوم)

LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION FOR ADVANCED SHIPBUILDING - RECENT
 

مواد اصلی سبک سازی در کشتی ها 

 

مواد اصلی سبک وزن

مقاله سازه سبک برای کشتی سازی  توسعه اخیر  با محوریت ساندویچ پانل (بخش سوم)

مواد سبک اصلی مورد استفاده در کشتی ها ، فایبر گلاس کامپوزیت FRP)) و آلیاژ های آلومینیوم است. FRP در هر دو مورد تنظیمات تک پوست و ساندویچی مورد استفاده قرار می گیرد، در کاربردهای تک پوستی معمولا یک سیستم از سفت کننده ها که در شکل 1 شرح داده شده وجود دارد. اما اما راه حل های مونوکوکی غیرقابل تحملی نیز یافت می شود. ( در اینجا ما از کلمه FRP برای مورد خاص شیشه تقویت شده پلاستیک – GRP استفاده می کنیم). آلیاژهای آلومینیوم معمولا جوش داده شده،  تنظیمات صفحات سخت شده و در فرم بخش های اکسترود شده (هر دو باز و بسته) ، اما ترتیبات ساندویچ نیز ممکن است. اگر چه به طور معمول به عنوان مواد سبک وزن محسوب نمی شود، فولادهای با استحکام بالا نیز ممکن است برای کاهش وزن استفاده شوند. این ها در صفحات سخت و اخیرا بعضی از تنظیمات ساندویچ یافت می شوند. استفاده روزافزون از راه حل های مخلوطی که در آن مواد مختلف در یک کشتی یا ساختار فوقانی ساختمان ترکیب شده است استفاده می شود. اما ترتیبات ساندویچ نیز ممکن است. اگر چه به طور معمول به عنوان مواد سبک وزن محسوب نمی شود، فولادهای با استحکام بالا نیز ممکن است برای کاهش وزن استفاده شوند. این ها در صفحات سخت و اخیرا بعضی از تنظیمات ساندویچ یافت می شوند. استفاده روزافزون از راه حل های مخلوطی که در آن مواد مختلف در یک کشتی یا ساختار فوقانی ساختمان ترکیب شده است استفاده می شود. اما ترتیبات ساندویچ نیز ممکن است. اگر چه به طور معمول به عنوان مواد سبک وزن محسوب نمی شود، فولادهای با استحکام بالا نیز ممکن است برای کاهش وزن استفاده شوند. این ها در صفحات سخت و اخیرا بعضی از تنظیمات ساندویچ یافت می شوند. استفاده روزافزون از راه حل های مخلوطی که در آن مواد مختلف در یک کشتی یا ساختار فوقانی ساختمان ترکیب شده است استفاده می شود.


ساندویچ پنل ماموت - فروش و نصب 

ساندویچ پنل دیواری - ساندویچ پنل سقفی - ساندویچ پنل سردخانه ای

0912-1780754
0935-2755010
0912-4629441
0263-4432181
0263-4421226
0263-4421216

مقاله سازه سبک برای کشتی سازی - توسعه اخیر - با محوریت ساندویچ پانل (بخش سوم)-ساندویچ پانل- ساندویچ پنل- ساندویج پانل-ساندویج پنل- پانل ساندویچ – پنل ساندویچی – پانل ساندویج – پنل ساندویجی –ساندویچپانل- ساندویچپانل  ماموت-ساندویچ پانل ماموت- ساندویچ پنل ماموت- ساندویج پانل ماموت-ساندویج پنل ماموت- پانل ساندویچ ماموت – پنل ساندویچی ماموت – ماموت ساندویچ پانل - ماموت پانل ساندویج – ماموت پنل ساندویجی – ماموت ساندویچ پانل- ماموت ساندویچ پنل-ماموت ساندویج پانل-ماموت ساندویج پنل- ماموت پانل ساندویچ –ماموت پنل ساندویچی – ماموت پانل ساندویج – ماموت پنل ساندویجی – ماموت ساندویچپانل