tell2 026-34432181 

026-34421226
گروه خبري : عمومي
تاريخ انتشار : 1398/10/23 - 11:41
كد :20186

مشخصات ساندویچ پانل

ابعاد و مشخصات ساندویچ پانل ها

ساندویچ پانل های دیواری این نوع پانل برای پوشش دیوار استفاده می شود که دارای سه طرح متفاوت می باشد . ا

بعاد ساندویچ پانل های دیواری
2 متر / 2 مترمفید 22 / پانل دیواری: عرض ثابت 23
2 متر / 2 متر و مفید 06 / پانل کلین روم : عرض ثابت 025
2 متر / 2 متر و مفید 24 / پانل پیچ مخفی : عرض ثابت
طول پانل از 2 متر تا 26 متر بدلخواه مشتری
ضخامت فوم میانی پانل های دیواری :
25 سانتیمتر ، 24/5 ، 20 ، 2 ، 3 ، 5 ، 2
قابل ذکر است ضخامت فوم پانل های پیچ مخفی 5 سانتیمتر و برای پانل های دیواری مخصوص سردخانه از ضخامت
24 و 25 استفاده می شود . / های 20 و 5
ساندویچ پانل سقفی
این نوع ساندویچ پانل جهت استفاده در سقف می باشد که با توجه به گامهای ذوزنقه ای و شکل اورلب آن امکان نفوذ آب به داخل را از بین می برد و جهت طولهای بلند )بالاتر از 26 متر( قابلیت اورلب شدن روی یکدیگر را دارد .
این پانل مقاوم در برابر رشد گیاهان و قارچها بوده و به علت نداشتن بو ، عدم ریزش مواد و عدم امکان زندگی حشرات در داخل فوم بهترین نوع پوشش در سقف مجتمع های صنعتی میباشد پانل سقفی با ضریب هدایت حرارتی بسیار پایین از نوع بهترین عایق های صنعتی جهت پوشش سقف می باشد . ضمناً شکل ورق اورلب شده به گونه ای است که بهترین نوع آب بندی و زیبایی سطح کار در هنگام اورلب کردن دو پانل سقفی را بر روی یکدیگر را ایجاد میکند.
ابعاد ساندویچ پانل های سقفی
2 متر ) 6 سانت اورلب( / 2 مترمفید 00 / عرض ثابت 06
طول پانل از 2 متر تا 26 متر بدلخواه مشتری
ضخامت فوم میانی پانل های سقفی :
20 سانتیمتر ، 2 ، 3 ، 5 ، 2 ، 6
انواع مدل های پانل سقفی : دورو ورق با ورق رویی به طرح شادولاین طرح ذوزنقه و ورق زیر شیار دار – یکرو ورق یکرو فویل با طرح ورق رو شادولاین طرح ذوزنقه